8-12-11 Fri

8-12-11 Fri

12 Push Ups

SP 2×5; PP 2×4; PJ 2×3

7×1 Clean and Jerk